Dissertasiya fondu


Amerika və Azərbaycan romantizmində şəxsiyyət konsepsiyası (Herman Melvill və Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı əsasında) - Aslanova Nailə Əli qızı (2014) Aqrar sahədə innovasiyalı və dayanıqlı sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması prioritetləri - Qaraşov Fərhad Arif oğlu (2014) Aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin iqtisadi səmərəliliyi - Rzayev Elnur Xudaverdi oğlu (2013) Azərbaycan Respublikasında ərzaq bazarının transformasiya problemləri - Əliyeva Aygün Hüseynəli qızı (2013) Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb olunmasının müasir vəziyyəti və perspektivləri - Əliyev Teymur Şahvələdoviç (2014) Azərbaycanda regional inkişafın idarə olunması problemləri - Hüseynova Xatirə Mail qızı (2010) Azərbaycanda təbiətdən istifadənin səmərəlilik və ekoloji təhlükəsizlik mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi - Hüseynov Arif Güləhməd oğlu (2013) Azərbaycanda turizm potensialından istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri - Mİrzəyev Anar Faiq oğlu (2016) Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda təbii inhisarların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları - Həsənova Pəri Əmirəhməd qızı (2014) Qafqazda alman məskənlərinin yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində) - Ağasiyev İkirəm Kərim oğlu (2010) Regional sosial-iqtisadi problemlərin həllində yerli özünüidarəetmə orqanlarının rolunun artırılması - Məmmədov Saleh Daşdəmir oğlu (2013) Regionlarda aqrar sahədə məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi və inkişafının iqtisadi problemləri - Məmmədova İradə Mabud qızı (2014) Təhsilin humanistləşdirilməsi pedaqoji kadr hazırlığının mühüm prinsipi kimi - Həsənova Gülşən Oqtay qızı (2007) Turizmin kənd təsərrüfatının inkişafında və kəndin sosial problemlərinin həllində rolu (Azərbaycan Respublikası materialları əsasında) - Qılıncov Bəxtiyar Vaqif oğlu (2014) Vergi uçotunun təşkili və büdcə ilə hesablaşmaların auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri - Məlikli Cəmil Güləhməd oğlu (2009) Пути совершенствования управления маркетингом на предприятиях (на примере энергетических предприятий Азербайджана) - Гаджиева Лейла Ариф кызы (2005) Совершенствование ведомственного контроля в системе связи (по материалам предприятий Министерства связи Азербайджанской ССР) - Аббасов Ибад Муса оглы (1988) Финансовый анализ в аудиторской деятельности - Аббасов Ибад Муса оглы (2001)