Proqramlar


Azərbaycanin gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Bank sistemində böhranlar və antiböhran idarəetmə - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Büdcə sistemi - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Dövlət maliyyəsi - Əliyev Ramil Məhəmmədəli o. (Maliyyə) Gömrük işi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri - Əliyev Ramil Məhəmmədəli o. (Maliyyə) Korporativ maliyyə - Sadiqov Rahim Fərahim o. (Maliyyə) Maliyyə bazarlarinin təhlili və qiymətləndirilməsi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Maliyyənin idarə edilməsi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Maliyyənin müasir problemləri - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Müasir maliyyə-kredit institutlarinin fəaliyyət istiqamətləri - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Pul və banklar - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Pul-kredit tənzimlənməsinin nəzəriyyəsi və praktiki aspektləri - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Qiymət və qiymətləndirmə - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Siğorta işinin təşkili - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Ümumdünya ticarət təşkilati və gömrük tarif tənzimlənməsi - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Vergi inzibatçiliği - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Vergilər və vergitutma - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Xarici ölkələrin maliyyə sistemi və beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə)